“Batıl / yanlış şeyleri söyleyerek insanlara nasihat eden, konuşan şeytandır. Hakkı söylemekten sakınan ise dilsiz şeytandır.” (kelâm-ı kibar)

6 Temmuz 2017 Perşembe

Çok kullanılan bazı Hukuk Terimleri


 • Adalet: Haklılık; hakka uygunluk
 • Adli: Adaletle ilgili demektir. Adalet teşkilatı bünyesinde anlamına da gelir.
 • Adli sicil: Yargısal kütük
 • Âmil: Yapan; etken; etmen; sebep; faktör
 • Angaje: Sözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlı
 • Beraat: Aklanma
 • Butlan: Geçersizlik
 • Cari: Uygulanan; yürürlükte olan
 • Çifte standart: Kişiye veya duruma göre farklı davranışlarda bulunma, tutarlı olmama
 • Feragat etmek: Çekilmek, vazgeçmek
 • Gasp: Başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla ve haksız alınması
 • Hakkaniyet: Hak ve adalete uygunluk; doğruluk
 • Hukuk: İçtimai hayat nizamının muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fertlerle fertler, veya cemiyetle -yani devletle- fertler, yahut muhtelif devletler arasındaki münasebetleri tanzim eden usul ve kaidelerdir.
 • İade-i muhakeme:Yargılamanın yenilenmesi
 • İddianame: Ceza yargılamasında, hazırlık soruşturmasının kamu davasının açılması için yeterli düzeye eriştiğinin anlaşılması üzerine savcının dava açtığını bildiren yazılı belge.
 • İçtihat: Özel görüş; anlayış; kavrayış
 • İhbarname: Haber yazısı
 • İhkak-ı hak: Kendiliğinden hak alma
 • İhtiyati tedbir: Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan önlem.
 • İlam: Karar
 • İmtina etmek: Çekinmek, kaçınmak
 • İnfaz: Yerine getirme, uygulamak
 • İsnat: Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
 • İstinaf: Üst yargı
 • İtham: Suçlama
 • Kanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır.
 • Kanun hükmünde kararnameler: TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır.
 • Keyfiyet: Durum, nitelik
 • Liyakat: Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
 • Mütâlaa: Görüş; irdeleme; düşünce
 • Re'sen: Kendiliğinden, görevi gereği
 • Rücu: Dönme
 • Savcı: Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi.
 • Sosyal devlet: Fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi ödev bilen devlettir.
 • Tahliye: Boşaltma, salıverme
 • Teâmül: Örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış.
 • Tecil: Erteleme
 • Temyiz: Yasal yol
 • Tutuklama: Tevkif, ceza muhakemesinde kişiyi koruyucu ve önleyici bir tedbirdir. Cmk md. 104 vd.  yer alan ve adresi belli olmayan, ağır cezalı bir suçun sanığı olan, delilleri yok etme gibi ihtimallerin bulunması durumunda hâkimce alınan önlem.
 • Yargı: Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır.
 • Yargıç: Hâkim
 • Yargıtay: Temyiz mahkemesi, bir üst derece mahkemesidir. Hukuk ve ceza mahkemelerinden verilen kararların denetim mercii. Hukuk ve cezâ dairelerinden oluşur. Her daire bir başkan ve en az dört üyeden ibârettir.

-----------------------------------------------
Kaynakça:


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder